VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

NA VÝBĚR ZHOTOVITELE NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ POD OZNAČENÍM „Stavební úpravy s nástavbou a novostavbou přístřešku, Objekt údržby kníničky umístěné na parc. č. 308/1 a 308/2 k.ú. Kníničky “

Novinky e-mailem