Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil na dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.

  • pátek 07. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin
  • sobota 08. června 2024 od 08:00 do 14:00 hodin.

Místo konání voleb

  • Volební místnost se nachází v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ, v 1. patře spojovacího krčku mezi tělocvičnou a budovou mateřské školy, Ondrova 17/25, 635 00 Brno (vchod od kaple). Telefonní spojení do volební místnosti v den voleb: 725 112 409

  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části Brno-Kníničky nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat v den voleb mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Nahlásit se nám můžete prostřednictvím emailové adresy info@brno-kninicky.cz, na tel. 546 223 196 nebo v den voleb na mobilu 725 112 409.

Právo volit

  • Občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
  • Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let, je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 24. dubna 2024), nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky byste měli do svých schránek dostat nejpozději 4. června 2024. Volič si může hlasovací lístky také vyzvednout ve volební místnosti ve dny hlasování.

Průběh voleb

  • Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

  • Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

Ve volbách do evropského parlamentu lze hlasovat i na voličský průkaz, a to v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Jak a do kdy lze žádost o voličský průkaz podat?

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobně nejpozději 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Bližší informace naleznete na www.mvcr.cz.