INFORMACE k investiční akci společnosti E.ON Distribuce, a.s. „REKONSTRUKCE VN, NN, DTS I V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY“

10. 08. 2017 | Vážení občané, mnozí z Vás v poslední době obdrželi poštou „Žádost o souhlas se stavbou, schválení, podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ a/nebo „Žádost o stanovisko (vyjádření) k vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby“

či jiný obdobný dokument, zaslaný společností PROSIG, s.r.o., IČ 27685314, se sídlem Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno, která tyto úkony činí jménem spol. E.ON Distribuce, a.s., jakožto investora výše uvedené investiční akce.

S ohledem na množící se dotazy, připomínky a nejasnosti, týkající se této investiční akce, si Vám dovoluji oznámit, že pro projednání možných dotazů, nejasností a připomínek jsme sjednali s investorem, společností E.ON, Distribuce a.s., schůzku, na které budou zástupci investora zodpovídat vaše dotazy, vysvětlovat případné nejasnosti a vyjadřovat se k vašim připomínkám.

Schůzka se uskuteční dne 04.09.2017 od 18 hodin v místní tělocvičně.

V případě, že po schůzce budete mít zájem souhlas dát, bude možné jej předat zástupcům společnosti E.ON Distribuce, a.s. přímo na výše uvedené schůzce.

 

Martin Žák, starosta