Střet zájmů – registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Oznámení podávají veřejní funkcionáři příslušnému evidenčnímu orgánu.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Oznámení podávají veřejní funkcionáři příslušnému evidenčnímu orgánu.

V rámci statutárního města Brna existuje 30 evidenčních orgánů: tajemník Magistrátu města Brna a 29 tajemníků úřadů městských částí.

Veřejnými funkcionáři se rozumí člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, starosta, místostarosta a členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a vedoucí úředníci územního samosprávného celku, kteří se podílejí na výkonu správních činností, za podmínek stanovených zákonem.

Do registru oznámení má podle § 13 zákona každý občan právo bezplatně nahlížet na základě písemné žádosti a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Fotokopie oznámení se neposkytují. Do registru oznámení lze nahlížet v listinné podobě v místě sídla evidenčního orgánu a rovněž lze do registru nahlížet v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla.

Přístup k jednotlivým registrům je prostřednictvím Magistrátu města Brna a příslušných úřadů městských částí řešen samostatně.

Podle § 13 odst. 3 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

Fyzická osoba, která používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů nebo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě se dopustí přestupku (§23 odst. 2). Tyto přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,–Kč.

Přestupku se rovněž dopustí veřejný funkcionář pokud nepodá oznámení o osobním zájmu, nedodrží lhůtu k podání prohlášení, uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení nebo vykonává funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,–Kč. Přestupky projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář trvalý pobyt.

Informace vztahující se k ÚMČ Brno-Kníničky

Evidenční orgán: tajemník ÚMČ Brno-Kníničky

Evidenčním orgánem pro ÚMČ Brno-Kníničky je (v souladu s § 14 zákona) tajemnice úřadu. Vede registr oznámení pro členy ZMČ, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (starosta) a členy RMČ, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (místostarosta).

Činnost evidenčního orgánu vyplývající ze zákona zabezpečuje tajemnice úřadu.

Z vykonávaných činností se jedná zejména o:

  • správu registru přijatých čestných prohlášení veřejných funkcionářů
  • zajišťování činností souvisejících s nahlížením do registru v listinné i elektronické po­době
  • ověřování žádostí o nahlížení, udělování uživatelského jména a přístupového hesla
  • přijímání a vyřizování sdělení o nepravosti nebo neúplnosti údajů uvedených v registru

Registr je veden v souladu se zákonem v listinné a elektronické podobě. Přístup do registru je umožněn na základě žádosti žadatele, ve které žadatel uvede zákonem stanovené údaje (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování a údaj zda bude nahlížet v listinné nebo elektronické podobě). Žádosti lze podat osobně, prostřednictvím pošty nebo elektronicky do elektronické podatelny.

Pro nahlížení v listinné podobě má žadatel možnost nahlédnout na kopie čestných prohlášení pořízené úředním orgánem (z důvodu zabránění poškození nebo zničení originálů). Originály čestných prohlášení jsou archivovány. Do registru v listinné podobě má žadatel možnost nahlížet v úřední dny v kanceláři tajemnice úřadu (pokud je tajemnice úřadu přítomna). Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod.

Pro nahlížení v elektronické podobě vygeneruje tajemnice login a přístupové heslo, které zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou.

Formuláře ke stažení