Delegace do okrskových volebních komisí

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. do středy 24. 8. 2022 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta/starostka obce (města) členy na neobsazená místa.

SEZNAM/DELEGACE

Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí obsahovat:
· jméno a příjmení delegovaného
· datum narození delegovaného
· adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince
· jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována
· podpis zmocněnce (v případě elektronického podání musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem)

dalšími doporučenými údaji jsou:
· telefonní číslo delegovaného
· doručovací adresa delegovaného
· email delegovaného

1. ZASEDÁNÍ OVK:

- proběhne v pondělí 29.08.2022 v 16:30 v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno.

Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

S sebou prosím vezměte Váš platný občanský průkaz.

Program:
- složení slibu
- losování předsedů a místopředsedů komisí
- vyrozumění o termínech školení k zásadám hlasování
- organizační záležitosti